Privacy

Hoe gaan wij veilig met persoonsgegevens om

Privacyverklaring Viamet

Om onderzoeken te kunnen uitvoeren heeft Viamet (hierna te noemen: VIAMET) persoonsgegevens nodig. Wij vinden het belangrijk om hier uit te leggen hoe wij persoonsgegevens ontvangen, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Dit alles staat uitgelegd in deze privacyverklaring.

VIAMET verwerkt alleen persoonsgegevens die zij heeft ontvangen van haar opdrachtgever en verwerkt deze persoonsgegevens in opdracht van en op uitdrukkelijke aanwijzing van haar opdrachtgever. De ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Hieronder vindt u een globaal overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

  • NAW-gegevens
  • Geslacht
  • E-mailadres

De exacte hoeveelheid- en soort gegevens die VIAMET verwerkt hangt af van de breedte van de opdracht die zij van haar opdrachtgever heeft gekregen. Te allen tijde kunt u hierover contact opnemen met de opdrachtgever van VIAMET. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is voor de desbetreffende opdracht. Via onze opdrachtgever ontvangt u de uitnodiging voor het onderzoek.

VIAMET behoudt zich het recht voor om de uitkomsten van het onderzoek te gebruiken voor benchmark-doeleinden, mits hierbij de scores niet individueel herleidbaar zijn, zonder dat VIAMET daarmee de verplichting tot geheimhouding van informatie en gegevens schendt.

VIAMET verwerkt uw persoonsgegevens volgens de volgende grondslagen:

 • Een overeenkomst met haar opdrachtgevers voor het verder optimaliseren en verbeteren van de producten en diensten van deze opdrachtgevers.
 • Wij sluiten voor de verwerking een verwerkingsovereenkomst met onze opdrachtgevers.
 • U verleent toestemming door tijdens het onderzoek te kiezen voor het starten van het onderzoek/vragenlijst.
 • U wordt daarop gewezen in de uitnodiging en bij start van het onderzoek.

VIAMET deelt uw persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van haar opdrachtgever en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit zal altijd gebeuren na uitdrukkelijke toestemming van onze opdrachtgever.

VIAMET bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens worden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

U heeft de onderstaande rechten omtrent uw persoonsgegevens, namelijk:

Recht op inzage
U heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op correctie

De persoonsgegevens die worden verwerkt moeten correct zijn en blijven. Indien u vaststelt dat deze persoonsgegevens niet meer correct zijn, dan heeft u het recht om deze te laten corrigeren.

Recht op verwijdering

U heeft recht op verwijdering van uw gegevens indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij verwerkt worden;
 • u de toestemming heeft ingetrokken voor verwerking;
 • u geconstateerd heeft dat de persoonsgegevens onrechtmatig verkregen zijn;
 • de persoonsgegevens gewist moeten worden op basis van Nederlandse of Europese wetgeving.

Recht op overdracht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het betreft de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die over uzelf gaan.

Verzoek voor gebruikmaking van uw recht

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij onze opdrachtgever. Onze opdrachtgever is de partij van wie u een verzoek heeft ontvangen om deel te nemen aan een onderzoek, waarbij VIAMET dit onderzoek faciliteert.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

VIAMET neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen.

De aan VIAMET, gedurende de duur van de samenwerking, verstrekte gegevens en de door haar opgedane kennis omtrent de opdrachtgever van het onderzoek, waaronder wordt verstaan, alles wat VIAMET uit hoofde van haar relatie met de opdrachtgever over klanten, medewerkers en andere relaties van de opdrachtgever bekend is geworden, zal VIAMET strikt geheimhouden, zowel tijdens de duur van de relatie met de opdrachtgever als na beëindiging daarvan.

VIAMET heeft het recht om haar privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds op onze website viamet.nl te vinden.

VIAMET maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) opslaan als ze noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Ook kan VIAMET terugkerende gebruikers hierdoor herkennen. Elk cookie vervalt na een bepaalde periode, afhankelijk van de browserinstellingen en waarvoor ze worden gebruikt. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Noodzakelijke cookies
De noodzakelijke cookies die wij gebruiken zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt door basisfuncties als paginanavigatie mogelijk te maken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen, zodat u bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde server wordt gestuurd. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Wij gebruiken alleen technische- en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Functionaliteitscookies
Deze cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op de gebruikerservaring en over uw keuzes en voorkeuren, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. Ook worden deze gebruikt om bepaalde aanvullende functies mogelijk te maken op de website en kunnen wij voorkomen dat gebruikers meerdere malen meedoen aan dezelfde enquête.

Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen informatie over uw gebruik van de website. Met deze informatie kunnen wij die zo goed als mogelijk laten werken. Via de analytische cookies weten wij bijvoorbeeld welke pagina’s van de website het vaakst worden bezocht, kunnen wij problemen met de website vastleggen en oplossen.

U kunt cookies verwijderen of uitschakelen in uw browser. Raadpleeg daarvoor de configuratiegegevens van uw browser. De stappen hiervoor zijn per browser verschillend. Houdt u er wel rekening mee dat onze services soms minder effectief zijn of zelfs niet werken als u dit doet. Als u de cookies accepteert, verloopt uw bezoek aan onze website beter.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt dan contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of via het onderstaande contactformulier.

VIAMET, gevestigd aan Wattbaan 51-11, 3439 ML NIEUWEGEIN.
Telefoonnummer: +31 30 662 42 83 | www.viamet.nl

Viamet is onderdeel van Trigon B.V.

Ontdek hoe wij je kunnen helpen

Wil je van tevreden klanten enthousiaste klanten maken? Wij komen graag langs om onze aanpak te bespreken.